Student UMK kontra biurokracja. Do kogo, gdzie i jakie podanie zanieść

W studiach zdarzają się różne nieszczęścia. A to nie zaliczy się egzaminu i trzeba ubiegać się warunkowy wpis na wyższy rok studiów, innym razem zgubi się legitymację studencką, podejmie się decyzję o rocznej przerwie na zwiedzanie Europy. Cokolwiek by się nie stało – trzeba napisać odpowiednie pismo i gdzieś je zanieść – często nie jest to dziekanat.
Z poniższego posta można dowiedzieć się:
 • do kogo zaadresować podanie,
 • gdzie je zanieść,
 • jak je napisać i co powinno zawierać,
 • które podanie napisać, aby dostać to, czego się chce,
 • gdzie znaleźć wzór podania.

Wzory podań dla studentów poszczególnych wydziałów UMK
 • Wydział Filologiczny – KLIK
 • Wydział Nauk Pedagogicznych – KLIK
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej – KLIK
 • Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych – KLIK
 • Wydział Matematyki i Informatyki – KLIK
 • Wydział Nauk o Ziemi – KLIK

Studenci Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Historycznych, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Katedry Etnologii i Antropologii, Wydziału Sztuk Pięknych oraz Wydziału Chemii muszą radzić  sobie sami.

Wzory podań można ponadto znaleźć na stronie Samorządu Studenckiego (KLIK), jednakże jest to tylko wybór najpopularniejszych wniosków. UWAGA: część linków na stronie Samorządu Studenckiego okresowo przestaje działać (nie wiem, dlaczego). 

Jak napisać podanie?

Prawidłowo napisane podanie powinno zawierać:

 • informację, czego dotyczy wniosek, np. „Podanie o wypisanie z zajęć”
 • imię, nazwisko, numer albumu (indeksu), rok oraz kierunek studenta – u góry, po lewej stronie, np. Jan Kowalski (nowa linia) biotechnologia, rok trzeci (nowa linia) numer albumu: 264309
 • miejscowość i datę – na samej górze, prawy róg, np. Toruń, 28 sierpnia 2015 roku
 • stanowisko, tytuł, imię i nazwisko adresata, np. Dziekan (nowa linia) dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK
 • formułkę odnośnie celu podania, np. „Proszę o wypisanie mnie z przedmiotu socjologia religii, prowadzonego przez…, w terminie…”
 • argumentację, np. „Prośbę swą motywuję zmianą miejsca zamieszkania”
 • na zakończenie warto dodać wpis grzecznościowy, np. „Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby”
 • własnoręczny, czytelny podpis studenta pod treścią podania, po prawej stronie – obok niego powinna się znaleźć także data i miejsce.
 • jeśli podanie wymaga dodatkowej dokumentacji, pod podpisem, po lewej stronie zamieszcza się wykaz załączników.
 • ogólny wzór podania (.pdf): KLIK.
Wnioski generowane przez system USOS (USOSWEB.UMK.PL –> DLA STUDENTÓW –> WNIOSKI – KLIK), czyli stypendia i inne

Taki wniosek wypełnia się w formularzu w systemie USOS, a następnie wydrukowany i podpisany zanosi się do Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Należy przy tym pamiętać o zabraniu ze sobą załączników.

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych – osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia pieniężne.
 2. Wniosek o przyznanie zapomogi celowej – zapomoga jest świadczeniem pieniężnym, które można otrzymać, gdy wydarzy się coś niespodziewanego – utrata członka rodziny, niektóre problemy zdrowotne, pożar, urodzenie dziecka. O szczegóły należy pytać WKS.
 3. Średnie dochody za … rok – oświadczenie o dochodach, niezbędne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.
 4. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – świadczenie pieniężne wydawane studentom, którzy są w gorszej sytuacji materialnej. Więcej informacji można uzyskać tutaj.
 5. Wniosek o przyznanie stypendium rektora – stypendium naukowe dla 8% najlepszych studentów z roku. Niestety nie posiadam informacji, jak wygląda składanie wniosku, toteż o szczegóły trzeba pytać Wydziałową Komisję Stypendialną.
 6. Studenci MISH-S dodatkowo znajdą tam decyzję o programie studiów (USOS –> DLA STUDENTÓW –> DECYZJE), czyli ZPS. Jest to zbiór wszystkich przedmiotów, które są realizowane przez międzyobszarowca w danym semestrze. Wypełniwszy, prosi się Panią z Dziekanatu o wydrukowanie. Oddaje się go jej po zebraniu podpisów. 
Wnioski o akademik (SAMORZAD.UMK.PL –> AKADEMIKI –> WNIOSKI – KLIK lub UMK.PL –> STUDENCI –> DOMY STUDENCKIE –> DLA STUDENTÓW –> REGULAMINY – KLIK)
 1. Oświadczenie o kontynuacji zamieszkania – składają je studenci, którzy w poprzednim roku akademickim mieszkali w akademiku i chcą w nim dalej mieszkać. Można go również pobrać w portierni w którymś z domów studenckich. Zanosi się je do kierownika/kierowniczki akademika, w którym pragnie się dalej mieszkać
 2.  Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim – dla studentów, którzy chcą zamieszkać w akademiku. Jeśli są miejsca (można sprawdzić tutaj). Studenci pierwszego roku mogą go wygenerować wraz z podaniem o przyjęcie z IRK, ale jeśli skorzystają z tego wzoru, też będzie dobrze. Na stronie samorządu jest podany kalkulator dochodów, który można wykorzystać do obliczenia go, aby wpisać właściwą liczbę na dokumencie. Zanosi się je do kierownika/kierowniczki akademika, w którym pragnie się mieszkać (studenci korzystający z wolnych miejsc). Reszta składa go w biurze Samorządu Studenckiego UMK przy ul. Gagarina 21/26
Wnioski dotyczące zapisywania się i wypisywania się z przedmiotów i grup zajęciowych oraz przepisywania ocen
 1. Wniosek o wypisanie z przedmiotu – zanosi się je do Pani od USOS-a, a jeśli nie ma jej na wydziale – do Pani z Dziekanatu. Do tej, która urzęduje na wydziale, na którym jej prowadzony przedmiot, choć czasem takie podania przyjmują osoby z wydziału studenta. Podanie kieruje się do Prodziekana do spraw Organizacji i Kształcenia. Powinno zawierać kod przedmiotu, nazwę przedmiotu, typ przedmiotu, imię i nazwisko prowadzącego oraz termin zajęć
 2. Wniosek o zapisanie na zajęcia – jak wyżej.
 3. Wniosek o przeniesienie do innej grupy zajęciowej – jak wyżej, plus: imię i nazwisko prowadzącego oraz termin zajęć dla grupy, do której student chce się przepisać.
 4. Wniosek o przepisanie oceny z zaliczonych na innym kierunku zajęć – kierowane do Prodziekana d/s Studenckich. Powinno zawierać semestr i rok akademicki, w którym są prowadzone zajęcia oraz w którym się je zaliczyło, wykaz przedmiotów – ich nazwy, imię i nazwisko prowadzącego, typ zajęć, liczbę godzin i punktację ECTS. W załączniku należy dołączyć wydruk z USOS-a – do wzięcia w dziekanacie. Wymagana jest zgoda prowadzącego zajęcia. 
 5. Wniosek o zwolnienie z BHP – BHP jest ważne 5 lat,  dlatego jeśli zaliczyło się go wcześniej, można ubiegać się o zwolnienie z niego. Powinno zawierać semestr i rok akademicki, w którym są prowadzone zajęcia oraz w którym się je zaliczyło, wykaz przedmiotów – ich nazwy, imię i nazwisko prowadzącego, typ zajęć, liczbę godzin i punktację ECTS. W załączniku należy dołączyć wydruk z USOS-a – do wzięcia w dziekanacie. Adresatem jest Prodziekan do spraw Studenckich
Egzaminy, tryb studiów, rezygnacje, wznowienia
 1. Wniosek o warunkowe wpisanie na następny semestr – czyli warunek. Ratunek dla osób, które nie zaliczyły przedmiotu i chcą kontynuować studia bez powtarzania roku. Ich liczba jest ograniczona w zależności od wydziału. Podanie kieruje się do Prodziekana d/s Studenckich. Prócz danych wymienionych w akapicie „Jak napisać podanie?”,  powinno zawierać adres i numer telefonu studenta. W treści należy napisać, na który rok lub semestr chce się uzyskać wpis, w którym roku akademickim oraz nazwę zajęć, imię i nazwisko prowadzącego, typ zajęć oraz liczbę godzin. Niektóre wydziały wymagają podpisu prowadzącego.
 2. Podanie o skierowanie na powtarzanie roku – dla studentów, którzy nie kwalifikują się do warunku lub go nie zaliczyli. Adresatem jest Prodziekan d/s Studenckich. Powinno zawierać numer niezaliczonego roku, rok, w którym chce się go powtarzać oraz wykaz niezaliczonych przedmiotów – ich nazwy, imię i nazwisko prowadzącego, typ zajęć oraz liczbę godzin. Ponadto wymagane jest oświadczenie o nadrobieniu różnic programowych i opinia dydaktyka. 
 3. Podanie o indywidualną organizację studiów – IOS. Mogą się o niego ubiegać studenci, którzy łączą dwa kierunki studiów, studiujące matki, osoby pracujące i osoby w trudnej sytuacji. Rozpatruje je Prodziekan d/s Studenckich. Powinno zawierać rok akademicki oraz przyczynę. 
 4. Podanie o wznowienie studiów – osoby, które przerwały studia, mogą na nie wrócić. Wniosek kieruje się do Prodziekana do spraw Studenckich. Powinno zawierać rok, tryb, stopień, kierunek studiów, rok akademicki planowanego rozpoczęcia studiów oraz datę i powód ich przerwania. Ponadto wymagane jest oświadczenie o nadrobieniu różnic programowych i opinia dydaktyka. 
 5. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów – składa się je w dziekanacie. Nie trzeba podawać powodu i adresata. 
 6. Zawiadomienie o przeniesieniu na inną uczelnię – wniosek kieruje się do Prodziekana do spraw Studenckich. Należy napisać, jaka to jest uczelnia, datę przeniesienia oraz oświadczenie o rezygnacji ze studiów na UMK. Warto dodać klauzulę o planowanych zwrocie legitymacji. 
 7. Wniosek o dopuszczenie do komisyjnego egzaminu – dla studentów, którzy sądzą, że zostali niesprawiedliwie potraktowani. Sytuację należy dokładnie opisać. Wniosek kieruje się do Prodziekana do spraw Studenckich. Powinien tam się znaleźć także adres i numer telefonu studenta.
Urlopy
 1. Wniosek o przyznanie urlopu zdrowotnego – studenci, którzy mają problemy zdrowotne uniemożliwiające studiowanie, mogą ubiegać się o roczny urlop zdrowotny. Wniosek kieruje się do Prodziekana do spraw Studenckich. Na podaniu należy napisać, w którym roku akademickim planuje się wziąć urlop oraz z jakiego powodu. Trzeba do niego dołączyć orzeczenie komisji lekarskiej.
 2. Wniosek o przyznanie urlopu dziekańskiego – każdy student może zrobić sobie roczną przerwę w studiowaniu. Wystarczy napisać rok akademicki oraz powód. Podania rozpatruje Prodziekan do spraw Studenckich. Na podaniu powinna być informacja o adresie i numerze telefonu studenta. 
Prace dyplomowe
 1. Wniosek o zmianę promotora – podanie powinno zawierać informację, jaka to będzie praca, numer telefonu i adres studenta, przyczynę zmiany promotora. Dodatkowo trzeba dołączyć opinię i podpis dotychczasowego opiekuna oraz opinię i podpis nowego.  Podania rozpatruje Prodziekan do spraw Studenckich.
 2. Wniosek o zmianę tematu – podanie powinno zawierać informację, jaka to będzie praca, numer telefonu i adres studenta, przyczynę zmiany tematu oraz nowy temat. Dodatkowo trzeba dołączyć opinię i podpis promotora. Kieruje się je do Prodziekana do spraw Studenckich
 3. Wniosek o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej – podanie powinno zawierać informację, jaka to będzie praca, numer telefonu i adres studenta, pod czyim kierunkiem jest ona pisana oraz przyczynę prośby. Dodatkowo trzeba dołączyć opinię i podpis promotora. Kieruje się je do Prodziekana do spraw Studenckich
Inne  nieszczęścia
 1. Podanie o wydanie nowej legitymacji – wniosek można wydrukować stąd. Duplikat kosztuje 25,50 zł. Do podania należy dołączyć dowód wpłaty dokonanej na konto, na które wcześniej wpłaciło się opłatę rekrutacyjną i inne oraz zdjęcie. Zanosi się je do dziekanatu.
 2. Upoważnienie osoby trzeciej do odebrania dokumentów – powinno zawierać formułkę „Ja, niżej podpisany… upoważniam… legitymującego się dowodem osobistym o numerze… do….”. Okazuje się je upoważniony osobie, od której uzyskuje się dokumenty.
 3. Odwołanie od decyzji – adresatem jest rektor, zaś podanie dostarcza się dziekanowi, o czym należy poinformować na podaniu. Powinno zawierać numer decyzji, jej datę oraz przedmiot. Nie jest wymagane uzasadnienie. 
 4. Podanie o umorzenie kary bibliotecznej – o szczegóły należy pytać bibliotekarki. 


Wpis powstał w oparciu o strony internetowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz informacje udzielone mi przez jedną z Pań z Dziekanatu pracującą na Wydziale Humanistycznym, a także jedną z moich sióstr – z wykształcenia prawniczkę.

Reklamy

7 uwag do wpisu “Student UMK kontra biurokracja. Do kogo, gdzie i jakie podanie zanieść

 1. Pingback: O blogu | C'era una prospettiva

  • Podanie, to podanie, ważne żeby było w nim wszystko co potrzeba, a nie… zostaje odrzucone, bo zostało napisane samodzielnie, a nie ściągnięte ze strony wydziału.

   Lubię to

   • Są podania, do których nie ma wzorów na stronie internetowej żadnego wydziału, np. dotyczące wymian studenckich. Na UMK każdy wydział to inny światek. I student, studentka, pracownik, pracowniczka czy osoba postronna musi się do tego dostosować. Panie z dziekanatu WFAiIS zażądały ode mnie dokumentu (upoważnienia), podczas gdy pracownice z WPiA nawet o niego nie zapytały.

    Lubię to

 2. Pingback: Międzyobszarowiec i jego plan zajęć | C'era una prospettiva

 3. Pingback: MISH-S kontra USOS | C'era una prospettiva

 4. Look how sweet you are!!! I love your blog too, and I will abeuoltsly do this. I just did an award a week or so ago, but will be adding this to my list and giving you a shout out soon!!!

  Lubię to

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s